Eureka – počítač pro nevidící: návod II

Počítač bez obrazovky a displeje konečně odhalil svá tajemství!

Po minulém článku pokračuje výpis dalších souborů manuálu k počítači pro lidi, co nevidí.

Následuje obsah souborů REFER1 a REFER2:
_________________________________________________________________________________

1 Brailská klávesnice

1.1 Způsob zápisu

Počítačové bodové písmo (PBP)

V počítačovém bodovém písmu lze přímo vkládat následující znaky:

! " # $ % & ' ( ) * + , . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ _

Jestliže k vkládanému znaku přistiskneme přeřaďovač nebo pokud je
Eureka přepnuta do režimu velkých písmen, změní se druhý řádek
takto:

@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^

Speciální režimy klávesnice

Pokud je s následujícími kombinacemi kláves stlačen mezerník, ve
všech funkcích Eureky lze volit zvláštní režimy:

Klávesy Popis Funkce

*.* ..* bod 1,3,6 ("U") trvale velká písmena
*** ... bod 1,2,3 ("L") trvale malá písmena
..* ... bod 1 příkaz Režim
... *.. bod 4 hlášení Kde jsem
.** ... bod 1,2 ("B") stav baterie
... *** bod 4,5,6 prefix řídicího znaku

Poznámka: Prefix řídicího znaku musí být následován jedním z
písmen A - Z, čímž se vytvoří příslušný řídicí znak.

Český plnopis (abeceda)

Český plnopis je kód vycházející z běžně používaného způsobu
psaní bodového písma v českých zemích. Přímo lze vkládat
následující znaky:

a á b c č d ď e é ě f g h i í j k l m n ň o ó p q r s š t ť
A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K L M N Ň O Ó P Q R S Š T Ť

u ú ů v w x y ý z ž
U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž

! " % ' ( ) * + , - . / : ; = ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Přehled znaků, které se liší od běžného úzu Slepecké tiskárny v
Praze:

1. Černotiskovou dvojhláskou "ou" a spřežku "ch" přepisujeme do
bodového písma po znacích, tedy nikoli znaky 12456 pro "ch" a
12356 pro "ou";

2. znak 123456 (tzv. "plný znak" neboli "šestibod") odpovídá
černotiskovému znaku "rovná se" jako v počítačovém bodovém
písmu;

3. znak 12356 znamená černotiskové dvojité "w".

4. znak 12456 odpovídá černotiskovému znaku "procenta".

5. bod 4 znamená černotiskové "plus".

6. body 45 jsou v černotisku "lomeno" (šikmá zlomková čára).

7. bod 6 je znak pro velké písmeno, tedy nikoli body 46;

8. body 56 vkládáme před řetězec znaků, který chceme v černotisku
vytisknout jako velká písmena. Platnost tohoto znaku zruší buď
mezera nebo nepísmenný znak (např. interpunkční znaménko).

Je zajímavé, že počítačové bodové písmo se od českého plnopisu
příliš neliší. Psaní všech písmen bez čárek a bez háčků s
výjimkou dvojitého "w" je totožné. Rozdíly jsou v zápisu číslic a
znamének; číslice v PBP např. vkládáme speciálním souborem znaků
a není před ně nutno vkládat číselný znak.

Znak bod 5 způsobí, že Eureka interpretuje bezprostředně
následující znak jako znak počítačového bodového písma. S
vložením dalšího znaku se vracíme opět do českého plnopisu.
Chceme-li tedy vkládat do českého plnopisu několik znaků PBP za
sebou, je nutno každý znak PBP zvlášť uvést prefixem bod 5.
Dvojím stiskem kláves je takto možno vkládat následující znaky:

# $ & < > @ [ ] _ ` | { } ~

Eureka musí být přitom v režimu malých písmen. Přepnutí do režimu
velkých písmen mění znaky | { } ~ na znaky \ [ ] ^.

Vložení znaku PBP neukončuje platnost ani prefixu pro velká
písmena, ani číselného znaku.

Zvuková odezva klávesnice

a) Odezva v podobě krátkých "cvakavých" zvuků:

Při každém stisku brailské klávesy uslyšíte určitý druh
"cvaknutí". Eureka "cvaká" čtyřmi různými způsoby:

1. signalizace vkládání malých písmen;
2. signalizace vkládání velkých písmen;
3. signalizace vkládání číslic;
4. signalizace vkládání znamének.

b) Odezva vyslovením znaku:

Při vkládání znaků klávesnice "mluví" podle následujících
pravidel:

1. Písmena "a-ž" jsou hláskována;
2. číslice 0-9 jsou vysloveny.

1.2 Brailské tabulky

Tabulka počítačového bodového písma

Klávesy Popis Znak

..* ... Bod 1 a
.** ... Bod 1,2 b
..* *.. Bod 1,4 c
..* **. Bod 1,4,5 d
..* .*. Bod 1,5 e
.** *.. Bod 1,2,4 f
.** **. Bod 1,2,4,5 g
.** .*. Bod 1,2,5 h
.*. *.. Bod 2,4 i
.*. **. Bod 2,4,5 j
*.* ... Bod 1,3 k
*** ... Bod 1,2,3 l
*.* *.. Bod 1,3,4 m
*.* **. Bod 1,3,4,5 n
*.* .*. Bod 1,3,5 o
*** *.. Bod 1,2,3,4 p
*** **. Bod 1,2,3,4,5 q
*** .*. Bod 1,2,3,5 r
**. *.. Bod 2,3,4 s
**. **. Bod 2,3,4,5 t
*.* ..* Bod 1,3,6 u
*** ..* Bod 1,2,3,6 v
.*. *** Bod 2,4,5,6 w
*.* *.* Bod 1,3,4,6 x
*.* *** Bod 1,3,4,5,6 y
*.* .** Bod 1,3,5,6 z
*** *.* Bod 1,2,3,4,6 & (ampersand)
*** *** Bod 1,2,3,4,5,6 = (rovnítko)
*** .** Bod 1,2,3,5,6 ( (levá závorka)
**. *.* Bod 2,3,4,6 ! (vykřičník)
**. *** Bod 2,3,4,5,6 ) (pravá závorka)
..* ..* Bod 1,6 * (hvězdička)
.** ..* Bod 1,2,6 < (menší než)
..* *.* Bod 1,4,6 % (procenta)
..* *** Bod 1,4,5,6 ? (otazník)
..* .** Bod 1,5,6 : (dvojtečka)
.** *.* Bod 1,2,4,6 $ (dolar)
.** *** Bod 1,2,4,5,6 } (pravá složená závorka)
.** .** Bod 1,2,5,6 | (svislá čára)
.*. *.* Bod 2,4,6 { (pravá složená závorka)

Klávesy Popis Znak

.*. ... Bod 2 1
**. ... Bod 2,3 2
.*. .*. Bod 2,5 3
.*. .** Bod 2,5,6 4
.*. ..* Bod 2,6 5
**. .*. Bod 2,3,5 6
**. .** Bod 2,3,5,6 7
**. ..* Bod 2,3,6 8
*.. .*. Bod 3,5 9
*.. .** Bod 3,5,6 0
*.. *.. Bod 3,4 / (lomítko)
*.. *.* Bod 3,4,6 + (plus)
*.. *** Bod 3,4,5,6 # (křížek)
*.. **. Bod 3,4,5 > (větší než)
*.. ... Bod 3 ' (apostrof)
*.. ..* Bod 3,6 - (pomlčka)
... *.. Bod 4 ` (akcent)
... .*. Bod 5 " (uvozovky)
... **. Bod 4,5 ~ (tilda)
... *** Bod 4,5,6 _ (podtržení)
... *.* Bod 4,6 . (tečka)
... .** Bod 5,6 ; (středník)
... ..* Bod 6 , (čárka)

Výše uvedená tabulka platí pro režim malých písmen. Jedno velké
písmeno vložíme za pomoci přistisknutého přeřaďovače ke
vkládanému znaku; pro vkládání řetězce velkých písmen použijeme
přepnutí Eureky do režimu velkých písmen znakem "u" vloženým
současně s mezerníkem. Při přepnutí do režimu velkých písmen (buď
pro jednotlivé znaky nebo natrvalo) jsou všechna písmena
interpretována jako písmena velká; číslice a téměř všechna
znaménka zůstávají beze změny.

Přepnutím do režimu velkých písmen můžeme vkládat následující
znaménka:

Klávesy Popis Znaménko

.** *** Bod 1,2,4,5,6 ] (pravá hranatá závorka)
.** .** Bod 1,2,5,6 \ (obrácené lomítko)
.*. *.* Bod 2,4,6 [ (levá hranatá závorka)
... *.. Bod 4 @ (zavináč)
... **. Bod 4,5 ^ (šipka vzhůru)

Tabulka českého plnopisu

Klávesy Popis Znak

..* ... Bod 1 a,1
..* ..* Bod 1,6 á
.** ... Bod 1,2 b,2
..* *.. Bod 1,4 c,3
..* *.* Bod 1,4,6 č
..* **. Bod 1,4,5 d,4
..* *** Bod 1,4,5,6 ď
..* .*. Bod 1,5 e,5
*.. **. Bod 3,4,5 é
.** ..* Bod 1,2,6 ě
.** *.. Bod 1,2,4 f,6
.** **. Bod 1,2,4,5 g,7
.** .*. Bod 1,2,5 h,8
.*. *.. Bod 2,4 i,9
*.. *.. Bod 3,4 í
.*. **. Bod 2,4,5 j,0
*.* ... Bod 1,3 k
*** ... Bod 1,2,3 l
*.* *.. Bod 1,3,4 m
*.* **. Bod 1,3,4,5 n
.** *.* Bod 1,2,4,6 ň
*.* .*. Bod 1,3,5 o
.*. *.* Bod 2,4,6 ó
*** *.. Bod 1,2,3,4 p
*** **. Bod 1,2,3,4,5 q
*** .*. Bod 1,2,3,5 r
.*. *** Bod 2,4,5,6 ř
**. *.. Bod 2,3,4 s
..* .** Bod 1,5,6 š
**. **. Bod 2,3,4,5 t
.** .** Bod 1,2,5,6 ť
*.* ..* Bod 1,3,6 u
*.. *.* Bod 3,4,6 ú
**. *** Bod 2,3,4,5,6 ů
*** ..* Bod 1,2,3,6 v
*** .** Bod 1,2,3,5,6 w
*.* *.* Bod 1,3,4,6 x
*.* *** Bod 1,3,4,5,6 y
*** *.* Bod 1,2,3,4,6 ý
*.* .** Bod 1,3,5,6 z
**. *.* Bod 2,3,4,6 ž

Klávesy Popis Znak

.*. ... Bod 2 , (čárka)
**. ... Bod 2,3 ; (středník)
.*. .*. Bod 2,5 : (dvojtečka)
.*. .** Bod 2,5,6 . (tečka)
.*. ..* Bod 2,6 ? (otazník)
**. .*. Bod 2,3,5 ! (vykřičník)
**. .** Bod 2,3,5,6 ()(závorky)
*.. .*. Bod 3,5 * (hvězdička)
*.. ..* Bod 3,6 - (pomlčka)
... *.. Bod 4 + (plus)
... **. Bod 4,5 / (lomítko)
**. ..* Bod 2,3,6 " (otvírací uvozovka)
*.. .** Bod 3,5,6 " (zavírací uvozovka)
*.. ... Bod 3 ' (apostrof)
.** *** Bod 1,2,4,5,6 % (procenta)
*** *** Bod 1,2,3,4,5,6 = (rovnítko)
*.. *** Bod 3,4,5,6 číselný znak
... .** Bod 5,6 prefix velkého slova
... ..* Bod 6 prefix velkého písmena
... .*. Bod 5 prefix počítačového písma

S použitím prefixu bod 5 můžeme do českého plnopisu vložit vždy
jeden znak PBP, který musí za prefixem (bod 5) bezprostředně
následovat. To umožňuje vkládání znamének a jiných symbolů, která
nejsou v literárním plnopise obsažena.

Implicitní režim klávesnice je režim malých písmen. Přeřazení do
režimu velkých písmen docílíme třemi způsoby:

1. První metodu přeřazení používáme jen v českém plnopise;
vložíme-li z klávesnice Eureky bod 6, je jedno následující
písmeno považováno za velké. (Znak 56, jak již bylo uvedeno,
přeřadí všechna následující písmena na velká až po mezeru nebo
znaménko.)

(Poznámka: Dva další způsoby přeřazení platí pro oba brailské
kódy a navíc jsou jedinými možnostmi přeřazení v počítačovém
bodovém písmu.)

2. Stiskneme-li mezerník společně s písmenem "V", jsou všechna
následující písmena velká. Zpětného přeřazení na malá písmena
docílíme stisknutím mezerníku společně s písmenem "M".

3. Při třetím způsobu používáme přeřazovací klávesu. Stiskneme-li
přeřaďovač společně s některým písmenem, je toto písmeno velké.

Srovnávací tabulka brailských kódů

Klávesy PBP plnopis

..* ... a a 1
.** ... b b 2
..* *.. c c 3
..* **. d d 4
..* .*. e e 5
.** *.. f f 6
.** **. g g 7
.** .*. h h 8
.*. *.. i i 9
.*. **. j j 0
*.* ... k k
*** ... l l
*.* *.. m m
*.* **. n n
*.* .*. o o
*** *.. p p
*** **. q q
*** .*. r r
**. *.. s s
**. **. t t
*.* ..* u u
*** ..* v v
.*. *** w ř
*.* *.* x x
*.* *** y y
*.* .** z z
*** *.* & ý
*** *** = =
*** .** ( w
**. *.* ! ž
**. *** ) ů
..* ..* * á
.** ..* < ě
..* *.* % č
..* *** ? ď
..* .** : š
.** *.* $ ň
.** *** } ] %
.** .** | \ ť
.*. *.* { [ ó

Klávesy PBP plnopis

.*. ... 1 ,
**. ... 2 ;
.*. .*. 3 :
.*. .** 4 .
.*. ..* 5 ?
**. .*. 6 !
**. .** 7 ()
**. ..* 8 "
*.. .*. 9 *
*.. .** 0 "
*.. *.. / í
*.. *.* + ú
*.. *** # číselný znak
*.. **. > é
*.. ... ' '
*.. ..* - - pomlčka
... *.. ` @ +
... .*. " prefix PBP
... **. ~ ^ /
... *** _ podtrh nepoužito
... *.* . nepoužito
... .** ; prefix velkého slova
... ..* , prefix velkého písmena

Poznámka

Jsou-li ve sloupci počítačového bodového písma uvedeny dva znaky,
je znak umístěný vlevo generován v režimu malých písmen a znak
umístěný vpravo v režimu velkých písmen. Režim velkých písmen pro
jeden znak spustí přeřaďovač, stlačený společně s příslušným
znakem; trvale jej spustíme kombinací mezerník + "V"; do režimu
malých písmen se vrátíme kombinací mezerník + "M".

2 Zapínání a hlavní menu

Zapnutí a vypnutí

Eureka se zapíná současným stisknutím nejlevější funkční klávesy,
nejlevější brailské klávesy (bod 3) a nejhořejší kurzorové
klávesy. Tímto způsobem se provádí také inicializace (reset).
Eureka vydá krátký melodický zvuk a čeká na stisk funkční
klávesy. Tento počáteční stav se nazývá hlavní menu.

Po 5 minutách nepoužívání se Eureka automaticky vypne. Třicet
sekund před vypnutím zazní krátký zvukový signál.

Eureka se manuálně vypíná stiskem všech čtyř kurzorových kláves
najednou, kromě střední klávesy, přeřaďovače. Eureka musí být v
hlavním menu. Vypnutí se potvrdí slovem "konec".

Hlavní menu

Z hlavního menu se spouští tyto hlavní funkce:

Funkční klávesa 1 záznamník
Funkční klávesa 2 hodiny a kalendář
Funkční klávesa 3 kalkulátor
Funkční klávesa 4 komunikace
Funkční klávesa 5 telefonní seznam
Funkční klávesa 6 překladač Basicu
Funkční klávesa 7 hudební editor
Funkční klávesa 8 adresář disku

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1 + Př textový procesor
Funkční klávesa 2 + Př diář
Funkční klávesa 3 + Př teploměr
Funkční klávesa 4 + Př voltmetr
Funkční klávesa 5 + Př databáze
Funkční klávesa 6 + Př diskové funkce
Funkční klávesa 7 + Př spuštění diskového programu
Funkční klávesa 8 + Př formátování disku

Význam každé funkční klávesy zjistíte stiskem mezerníku a
přistisknutím příslušné funkční klávesy (a případně také
mezerníku). Tím nevstoupíte do funkce, ale Eureka řekne její
název. Tato nápověda pracuje také v každém vnitřním menu.

Abyste zjistili, kde jste, stiskněte mezerník společně s klávesou
bodu 4. Tato nápověda se nazývá "Kde jsem?".

3 Nastavení režimu

Příkaz Režim se spouští stisknutím brailské klávesy pro bod 1
společně s mezerníkem. Po uvolnění kláves se ozve "Režim" a
funkční klávesy budou mít tento význam:

Funkční klávesa 1 odezva klávesnice
Funkční klávesa 2 vyslovování obrazovky
Funkční klávesa 3 vyslovování znaků
Funkční klávesa 4 vyslovování čísel
Funkční klávesa 5 volba zápisu
Funkční klávesa 6 nepoužita
Funkční klávesa 7 systém číselnice
Funkční klávesa 8 nastavení parametrů tiskárny

Některá nastavení se plně uplatní pouze ve funkci Textový
procesor a záznamník. V některých funkcích, kde by neobvyklé
nastavení výslovnosti mohlo vést k omylu, se na ně nebere zřetel.

Odezva klávesnice

a) Režim odezvy "zvuky"

Eureka vydává při každém stisku brailské klávesy slyšitelné
cvakavě-tónové zvuky. Jsou jich čtyři druhy:

1. pro malá písmena
2. pro velká písmena
3. pro číslice
4. pro znaménka

b) Režim odezvy "znaky"

Během psaní klávesnice "mluví" podle následujících pravidel:

1. Písmena se hláskují
2. Číslice se vyslovují

Režim vyslovování interpunkčních znamének

a) Režim vyslovování "všechna"

Vyslovují se všechna interpunkční znaménka včetně mezery.

b) Režim vyslovování "většinou"

Stejný jako režim "všechna", s tím, že se nevyslovuje mezera.

c) Režim vyslovování "některá"

Všechna znaménka, vyslovená v režimu "žádná" a k tomu tato:

/ lomítko \ obrácené lomítko
^ šipka - pomlčka
# křížek (hash) ~ tilda

d) Režim vyslovování "žádná"

Vyslovují se jen ta znaménka, která se v řeči normálně vyslovují.
Jsou to:

% procenta = rovná se
* hvězdička $ dolar
< menší než > větší než
+ plus & ampersand "end"

Režim vyslovování shodných znaků

a) Režim "ve skupině"

Skupina více než dvou stejných znaků se spočítá a vysloví jako
skupina, nikoli po jednom znaku

b) Režim "izolovaně"

Skupiny stejných znaků se vyslovují jeden po druhém.

Režim vyslovování čísel

a) Režim "po číslicích"

Čísla se vyslovují po číslicích.

b) Režim "automaticky"

Eureka odhaduje správnou výslovnost čísel.

c) Režim "matematicky"

Každá skupina číslic se vysloví jako číslo.

Volba způsobu zápisu

Přepíná mezi počítačovým bodovým písmem a českým plnopisem.

Systém číselnice

Přepíná mezi tónovou a impulsní číselnicí.

Parametry tiskárny

Při nastavování tohoto režimu jsou funkční klávesy předefinovány
takto:

Funkční klávesa 1 přenosová rychlost
Funkční klávesa 2 počet datových bitů
Funkční klávesa 3 parita
Funkční klávesa 4 počet stop bitů
Funkční klávesa 5 řízení přenosu

Opakovaným stlačováním funkčních kláves se nastavují následující
parametry přenosu do tiskárny:

Přenosová rychlost 150 až 38 400 baudů
Počet datových bitů 7 nebo 8
Parita sudá, lichá, bez parity
Počet stop bitů 1 nebo 2
Řízení přenosu XON/XOFF, RTS/CTS

4 Virtuální obrazovka

Na virtuální obrazovku má přístup kalkulátor, komunikace a
překladač Basicu. Příkaz Spustit diskový program též aktivuje
virtuální obrazovku, aby bylo možno spouštět programy, které
nejsou určeny speciálně pro Eureku.

Přístupové příkazy virtuální obrazovky

Vstup do virtuální obrazovky horní kurzorová klávesa
Opuštění virtuální obrazovky přeřaďovač + mezerník
Dotaz "Kde jsem?" Funkční klávesa 2

Pohyby kurzoru

O řádku nahoru horní kurzorová klávesa
O rádku dolů dolní kurzorová klávesa
O znak zpět levá kurzorová klávesa
O znak vpřed pravá kurzorová klávesa
O slovo zpět levá + horní kurzorová klávesa
O slovo vpřed pravá + horní kurzorová klávesa
Na začátek řádku levá kurzorová klávesa +
přeřaďovač
Na konec řádku pravá kurzorová klávesa +
přeřaďovač
Na začátek obrazovky levá + horní + pravá
kurzorová klávesa
Na konec obrazovky levá + dolní + pravá
kurzorová klávesa

Vyslovovací příkazy

Vyslov slovo pod kurzorem mezerník + levá + pravá
kurzorová klávesa
Vyslov řádku s kurzorem mezerník + horní kurzorová
klávesa
Vyslov vše od kurzoru levá + pravá kurzorová klávesa
Hláskuj znak pod kurzorem mezerník + levá kurzorová klávesa
Hláskuj znak slovem mezerník + pravá kurzorová
klávesa

5 Záznamník a textový procesor

Příkazy Záznamníku a Textového procesoru jsou totožné. Uvedené
funkce se vzájemně liší pouze tím, že text záznamníku se ukládá
do speciální vyhrazené části paměti, zatímco textový procesor
používá hlavní paměť. Kapacita záznamníku je 2558 znaků, textový
procesor pojme až 44798 znaků.

Pohyby kurzoru

levá kurzorová klávesa o znak zpět
pravá kurzorová klávesa o znak vpřed
horní kurzorová klávesa o řádek výš
dolní kurzorová klávesa o řádek níž
přeřaďovač + levá kurzorová klávesa začátek řádku
přeřaďovač + pravá kurzorová klávesa konec řádku

horní + pravá kurzorová klávesa posun o slovo vpřed
horní + levá kurzorová klávesa posun o slovo zpět
přeřaďovač + horní + pravá
kurzorová klávesa posun o větu vpřed
přeřaďovač + horní + levá
kurzorová klávesa posun o větu vzad
pravá + dolní kurzorová klávesa posun o odstavec vpřed
levá + dolní kurzorová klávesa posun o odstavec zpět
přeřaďovač + dolní kurzorová klávesa posun o stranu vpřed
přeřaďovač + horní kurzorová klávesa posun o stranu zpět

levá + horní + pravá kurzorová klávesa začátek textu
levá + dolní + pravá kurzorová klávesa konec textu
přeřaďovač + dolní + levá
kurzorová klávesa začátek bloku
přeřaďovač + dolní + pravá
kurzorová klávesa konec bloku

Vyslovovací příkazy

mezerník + levá kurzorová klávesa hláskování znaku
pod kurzorem
mezerník + pravá kurzorová klávesa hláskování znaku pod
kurzorem slovem
mezerník + horní kurzorová klávesa vyslovení aktuálního
řádku
levá + pravá kurzorová klávesa čtení textu vpravo
od kurzoru
mezerník + horní + levá
kurzorová klávesa vyslov aktuální slovo
mezerník + horní + pravá
kurzorová klávesa vyslov aktuální větu
mezerník + dolní + levá
kurzorová klávesa vyslov aktuální odstavec
mezerník + dolní + pravá
kurzorová klávesa vyslov aktuální stranu

Funkční klávesy

Funkční klávesa 1 vyhledávání a záměna
Funkční klávesa 2 kde jsem
Funkční klávesa 3 formátovací funkce
Funkční klávesa 4 kopírování bloku
Funkční klávesa 5 označení bloku
Funkční klávesa 6 znak zpět
Funkční klávesa 7 vymazání znaku
Funkční klávesa 8 nový řádek

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1 + Př souborové příkazy
Funkční klávesa 2 + Př vyslovení bloku
Funkční klávesa 3 + Př volba režimu bloku
Funkční klávesa 4 + Př přemístění bloku
Funkční klávesa 5 + Př vymazání bloku
Funkční klávesa 6 + Př vymazání řádku
Funkční klávesa 7 + Př vymazání do konce slova
Funkční klávesa 8 + Př stav Textového procesoru/Záznamníku

Příkazy vyhledávání a záměny

Provedení vyhledávací operace:

1. Stiskněte funkční klávesu 1;
2. vložte znak, resp. řetězec znaků, které chcete vyhledat;
3. operaci ukončete stiskem klávesy "nový řádek".

Provedení zaměňovací operace:

1. Stiskněte funkční klávesu 1;
2. vložte znak, resp. řetězec znaků, který chcete zaměnit jiným
řetězcem;
3. stlačte znovu funkční klávesu 1;
4. vložte nový řetězec, kterým chcete zaměnit původní řetězec;
5. operaci ukončete stiskem klávesy "nový řádek".

Příkazy vyhledávacího režimu

(Vyhledávací režim je v činnosti od okamžiku, kdy Eureka
vyhledává první výskyt vloženého řetězce znaků.)

N vyhledej následující výskyt
L čti aktuální řádek
W řekni aktuální slovo

Stisk kterékoli jiné klávesy vyhledávací režim zruší.

Příkazy zaměňovacího režimu

(Zaměňovací režim je v činnosti od okamžiku, kdy je vložen příkaz
pro záměnu a Eureka vyhledává první výskyt vloženého řetězce
znaků.)

N vyhledej následující výskyt
L čti aktuální řádek
W řekni aktuální slovo
R zaměň řetězec
A zaměň všechny následující výskyty řetězce

Stisk kterékoli jiné klávesy zaměňovací režim zruší.

Souborové příkazy

Souborové příkazy jsou jednopísmenné znaky, vkládané po zapnutí
režimu souborových příkazů přeřazenou funkční klávesou 1.

N nový soubor
W uložit blok na disk
P vytištění souboru
S uložení souboru na disk
R čtení souboru
D adresář disku
C počet slov v textu
T uložení souboru v textovém formátu (ASCII kód)
M uložení souboru ve formátu Wordstar (MicroPro)

Blokový režim

Blokový režim je uveden do činnosti stiskem přeřazené funkční
klávesy 3. Zahrnuje tyto příkazy:

M režim bloku definovaného začáteční a koncovou značkou
W režim slovního bloku
L režim řádkového bloku
S režim větného bloku
P režim odstavcového bloku

Formátovací funkce

Formátovací funkce se provádějí jednopísmennými příkazy,
vkládanými po stlačení funkční klávesy 3.

C nastavení řádku na střed
F formátování odstavce
L nastavení levého okraje
R nastavení pravého okraje
U podtržení
B tučný tisk
I kurzíva
W přepínání automatického řádkování
M posun k následujícímu tiskovému příkazu
T nastavení nebo vymazání tabulátoru
E vymazání všech tabulátorů

Příkazy pro řízení tisku

.PL počet řádků na straně
.PG opětné spuštění číslování stran
.RM pravý okraj
.OJ vypnutí a zapnutí zarovnání šířky sloupce
.LM levý okraj
.PO počet prázdných znaků od levého okraje strany k prvnímu
tištěnému sloupci
.MT horní okraj strany
.HE hlavička strany
.MB dolní okraj strany
.FO titulek na dolním okraji strany
.PA nová strana
.HM počet řádků, oddělujících titulek na horním okraji strany
.PN číslo strany
.FM počet řádků, oddělujících titulkový řádek na dolním
okraji strany
.OP číslování stran vypnuto

Nápověda

Názvy a klíčová písmena všech souborových a formátovacích příkazů
Eureka na požádání vyjmenuje. Postup:

1. Spusťte příslušný režim ("Souborové příkazy" nebo "formátovací
funkce");
2. stiskněte mezerník plus bod 4. Eureka vyjmenuje všechny znaky,
kterými se příkazy spouštějí, včetně krátkého popisu
jednotlivých příkazů.

Druh písma

V režimu "Formátovací funkce" lze zvolit podtržení (U), tučný
tisk (B) a kurzívu (I). Zvolený druh písma zrušíme opětným
zadáním příkazu odpovídajícího druhu písma. Stlačením funkční
klávesy 2 zjistíme, jaký druh písma je zvolen v místě kurzoru.
Tento příkaz "Kde jsem" vás zpravidla informuje o aktuální pozici
kurzoru (sloupec, řádek, strana). Pokud je však zvolen jiný druh
písma, než normální, přidá se před pozici kurzoru informace o
druhu písma.

6 Hodiny a kalendář

Funkční klávesy

Funkční klávesa 1 nastavení času a data
Funkční klávesa 2 zapnutí, vypnutí a nulování stopek
Funkční klávesa 3 vyslovení mezičasu
Funkční klávesa 4 kalendář
Funkční klávesa 5 zapnutí minutníku
Funkční klávesa 6 znak zpět
Funkční klávesa 7 vymazání znaku
Funkční klávesa 8 ohlášení data a času; závěr operace

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1 + Př volba zvukového signálu
Funkční klávesa 2 + Př nepřetržité čtení stopek
Funkční klávesa 3 + Př nastavení budíku
Funkční klávesa 4 + Př počet dnů mezi daty
Funkční klávesa 5 + Př nastavení nebo vypnutí minutníku
Funkční klávesa 6 + Př vymazání řádku
Funkční klávesa 7 + Př vymazání do konce slova
Funkční klávesa 8 + Př ohlášení času buzení

Nastavení data a času

1. Příslušný měsíc vkládejte číslicí od jedné do dvanácti. Dny,
měsíce a roky od sebe oddělte mezerou. Pokud nevložíte rok,
Eureka uloží do kalendáře rok, který byl naposledy nastaven -
tedy zpravidla rok právě probíhající.

2. Čas vkládejte ve 24-hodinovém formátu. Hodiny oddělte od minut
mezerou.

3. Pokud místo nastavení nového data a času stisknete klávesu
"nový řádek", resp. "závěr operace", uchová Eureka aktuální
nastavení beze změny.

Časové zvukové signály

Interval zvukové signalizace času nastavujeme opakovaným
stlačováním přeřazené funkční klávesy 1. K dispozici je hudební
nebo mluvený signál v intervalu 1, 5, 10, 15 a 60 minut.

Buzení

Budík střídavě zapínáme a vypínáme opakovaným stlačováním funkční
klávesy 8 po předchozím zapnutí režimu "buzení" (přeřazená
funkční klávesa 3); aktuální nastavení času buzení se přitom
nemění (to lze ověřit stiskem přeřazené funkční klávesy 8). Po
vložení nového času buzení se budík automaticky zapne.

Minutník

Po stisknutí přeřazené funkční klávesy 5 můžeme nastavit
odečítací minutník vložením příslušného počtu hodin a minut;
minutník spustíme stiskem nepřeřazené funkční klávesy 5.
Opakované stlačování této klávesy vyvolá informaci o zbývajícím
čase. Předčasného zastavení minutníku docílíme stiskem přeřazené
funkční klávesy 5; poslední odečítací hodnota se zachová a
minutník můžeme kdykoli znovu spustit stiskem nepřeřazené funkční
klávesy 5.

Kalendář

Do kalendáře vkládáme buď datum nebo jméno dne v týdnu; provádí
automaticky obousměrnou konverzi; jedenadvacátého května je nutno
vložit 21 5. Pokud míníme datum v letošním roce, není třeba rok
vkládat. Nemáte-li na mysli letošní rok, stačí jako symbol
požadovaného roku vložit dvojčíslí - např. 92 pro 1992, 16 pro
2016 atd. Rok nižší než 1985 musí být vložen v úplné formě, tedy
i s udáním století a tisíciletí. Kalendář je naprogramován do
roku 2084.

Totéž platí pro funkci "Počet dnů mezi dvěma daty". Když vás
Eureka vyzve, abyste vložili datum a vy stisknete klávesu "nový
řádek", automaticky se vloží dnešní datum.

Stopky

Opakovaným stlačováním funkční klávesy 2 spouštíme, zastavujeme
a nulujeme stopky. Stisk přeřazené funkční klávesy 2 zapíná
nepřetržité oznamování stopovaného času; to lze zrušit stiskem
kterékoli jiné klávesy (např. mezerníku), aniž by došlo k
zastavení stopek. Aktuální mezičas zjistíme po stisknutí funkční
klávesy 3. Po zastavení stopek lze poslední stopovaný čas stiskem
této klávesy zjišťovat opakovaně, aniž bychom stopky vynulovali.

7 Diář

Funkční klávesy

Funkční klávesa 1 vyhledání slova
Funkční klávesa 2 řeknu dnešní datum
Funkční klávesa 3 vepsání nového záznamu
Funkční klávesa 4 kalendář
Funkční klávesa 5 uložení diáře na disk
Funkční klávesa 6 znak zpět
Funkční klávesa 7 vymazání znaku
Funkční klávesa 8 nový řádek (resp. "závěr operace");
řeknu editovaný záznam

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1 + Př pokračuje hledání slova
Funkční klávesa 2 + Př vyhledání data v diáři
Funkční klávesa 3 + Př vymazání diáře
Funkční klávesa 4 + Př adresář disku
Funkční klávesa 5 + Př nahrání diáře z disku
Funkční klávesa 6 + Př vymazání záznamu
Funkční klávesa 7 + Př vymazání do konce slova
Funkční klávesa 8 + Př stav diáře

Pohyby kurzoru

horní kurzorová klávesa + přeřaďovač začátek dne
dolní kurzorová klávesa + přeřaďovač konec dne
dolní + levá kurzorová klávesa začátek měsíce
dolní + pravá kurzorová klávesa konec měsíce

levá kurzorová klávesa + přeřaďovač začátek záznamu
pravá kurzorová klávesa + přeřaďovač konec záznamu
horní + levá kurzorová klávesa o slovo zpět
horní + pravá kurzorová klávesa o slovo vpřed

Vyslovovací příkazy

mezerník + horní kurzorová klávesa vyslov aktuální záznam
mezerník + levá kurzorová klávesa aktuální písmeno
mezerník + pravá kurzorová klávesa hláskuj slovem aktuální
písmeno ("Adam,Božena..")

Nahrávání diáře z disku do paměti

Vložíme-li místo jména souboru otazník, přejde Eureka do adresáře
disku. Požadovaný soubor nahrajeme do paměti stisknutím klávesy
"nový řádek".

Diářové soubory se na disk ukládají automaticky s příponou "DIA".
Při čtení adresáře Eureka příponu "DIA" nevyslovuje a není ani
třeba ji vkládat z klávesnice při volbě souboru.

8 Kalkulátor

Funkční klávesy

Funkční klávesa 1 plus
Funkční klávesa 2 mínus
Funkční klávesa 3 krát
Funkční klávesa 4 děleno
Funkční klávesa 5 mocnina
Funkční klávesa 6 znak zpět
Funkční klávesa 7 vymazání znaku
Funkční klávesa 8 provést, zopakovat poslední výsledek

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1 + Př sečíst do paměti
Funkční klávesa 2 + Př odečíst do paměti
Funkční klávesa 3 + Př číselný formát
Funkční klávesa 4 + Př závorku otevřít
Funkční klávesa 5 + Př závorku uzavřít
Funkční klávesa 6 + Př vymazání paměti
Funkční klávesa 7 + Př celkové vymazání
Funkční klávesa 8 + Př rovná se

Výpočet provedete napsáním vzorce, např. 123*5, který ukončíte
klávesou "provést", resp. "nový řádek". Výsledek je vysloven a
současně uložen do proměnné "L". Tato proměnná vždy obsahuje
poslední výsledek.

Přiřazení hodnoty k proměnné provedete tak, že napíšete jméno
proměnné, za něj rovnítko (přeřazená funkční klávesa 8) a pak
výraz, např. A=5*6. Hodnotu proměnné přečtete napsáním jejího
jména a stlačením klávesy "provést".

Stlačením klávesy "provést" bez předchozího vložení výrazu
spouští výpočet s konstantou. Pokud předchozí výpočet byl např.
45*8, pak opakované stlačování klávesy "provést" bude opakovaně
násobit výsledek osmi.

Sčítání do paměti

Přičtení hodnoty do "statistické" paměti provedete vložením čísla
a stisknutím funkce "Sečíst do paměti". Používají se tyto
proměnné:

T součet
N počet hodnot
Q suma čtverců

Pokud chcete slyšet např. součet, napište T a stiskněte
"provést".

Technické funkce

SIN sinus
COS kosinus
TAN tangens
ATN arkustangens
RAD konverze stupňů na radiány
DEG konverze radiánů na stupně
EXP exponenciální funkce
LOG přirozený logaritmus
LDE dekadický logaritmus
SQR druhá odmocnina

Poznámka: Argument technických funkcí musí být uzavřen v
závorkách, např. SIN(3). Trigonometrické funkce pracují s úhlovou
hodnotou v radiánech.

Statistické funkce

Definice:

standardní odchylka populace

standardní odchylka vzorku

variance populace

variance vzorku

Příkazy:

STP standardní odchylka populace
STS standardní odchylka vzorku
VRP variance populace
VRP variance vzorku

Poznámka: Vzorky se ukládají prostřednictvím funkce Sečti do
paměti (přeřazená funkční klávesa 1). Výpočet se provede napsáním
otazníku, za nímž následuje příkaz, např. ?STP. Výsledek se
vysloví a uloží do následujících proměnných:

standardní odchylka populace SP
standardní odchylka vzorku SS
variance populace VP
variance vzorku VS

Převody

palce na centimetry INCM
centimetry na palce CMIN
stopy na metry FTM
metry na stopy MFT
yardy na metry YDM
metry na yardy MYD
míle na kilometry MKM
kilometry na míle KMM

unce na gramy OZG
gramz na unce GOZ
libry na kilogramy LBKG
kilogramy na libry KGLB

stupně Fahrenheita na stupně Celsia DFDC
stupně Celsia na stupně Fehrenheita DCDF

Převod uskutečníte napsáním hodnoty, následované klávesou
"provést". Pak napište otazník, za nímž následuje kód převodu a
klávesa "provést".

Speciální převody

stupně, minuty, vteřiny na decimální stupně DMSD
decimální stupně na stupně, minuty a vteřiny DDMS
polární souřadnice na pravoúhlé PXY
pravoúhlé souřadnice na polární XYP

Tyto převody vyžadují, aby vstupní parametry byly předem uloženy
v jistých proměnných. Převod pak lze provést napsáním otazníku a
kódu převodu. Po provedení převodu se výsledek vysloví a uloží do
výstupních proměnných:

Proměnné, užívané speciálními převody:

S úhlové vteřiny
M úhlové minuty
D úhlové stupně

X,Y pravoúhlé souřadnice
R rádius
A úhel (v radiánech)

Speciální funkce

DVM voltmetr
TIC vnitřní teplota ve stupních Celsia
TEC vnější teplota v stupních Celsia
TIF vnitřní teplota v stupních Fahrenheita
TEF vnější teplota v stupních Fahrenheita

Tyto funkce nemají vstupní argument. Vnitřní teplotu ve stupních
Celsia dostanete po napsání TIC a stlačení klávesy "provést".

Konstanty

PI 3.14159 Ludolfovo číslo
EU 2.71828 základ přirozených logaritmů

Hexadecimální čísla

Číslice a písmena A-F, jimž je předřazen znak "%", jsou
interpretována jako hexadecimální čísla. Např. "%FE" je
ekvivalentní číslu 254.

9 Telefonní seznam

Funkční klávesy

Funkční klávesa 1 vyhledávání jména
Funkční klávesa 2 vytáčení čísla z aktuálního záznamu
Funkční klávesa 3 vložení nového záznamu
Funkční klávesa 4 změna aktuálního záznamu
Funkční klávesa 5 uložení seznamu na disk
Funkční klávesa 6 znak zpět
Funkční klávesa 7 vymazání znaku
Funkční klávesa 8 závěr operace; řeknu aktuální záznam

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1 + Př pokračuje hledání jména
Funkční klávesa 2 + Př vytočení předvoleného čísla
Funkční klávesa 3 + Př vymazání seznamu
Funkční klávesa 4 + Př adresář disku
Funkční klávesa 5 + Př nahrání seznamu z disku do paměti
Funkční klávesa 6 + Př vymazání záznamu
Funkční klávesa 7 + Př vymazání do konce slova
Funkční klávesa 8 + Př stav telefonního seznamu

Vyhledávání

Při vyhledávání jména (funkční klávesa 1) stačí vložit pouze
několik začátečních písmen; vyhledávací funkce první výskyt
udaného řetězce okamžitě najde. Následující výskyt téhož řetězce
vyvoláte stiskem přeřazené funkční klávesy 1.

Editace

Úpravu aktuálního záznamu můžete provést po stisku funkční
klávesy 4. Eureka záznam vysloví a uvede do činnosti kurzorové
klávesy. Pomocí kurzorových kláves se pohybujte vlevo a vpravo,
vymažte nebo doplňte znaky, vymažte celé pole (přeřazená funkční
klávesa 6). Provedenou úpravu uzavřete stiskem funkční klávesy 8
("závěr operace").

Předvolené číslo

Do jmenného pole záznamu vložte kamkoli slovo "preset"; to vám
umožní automatické vytáčení telefonního čísla v tomto záznamu
stisknutím funkční klávesy 2.

Nahrávání telefonního seznamu z disku do paměti

Vložíme-li místo jména souboru otazník, přejde Eureka do adresáře
disku. Požadovaný soubor nahrajeme do paměti stisknutím klávesy
"závěr operace".

Soubory s telefonními seznamy se na disk ukládají automaticky s
příponou "TEL". Při čtení adresáře Eureka příponu "TEL"
nevyslovuje a není ani třeba ji vkládat z klávesnice při volbě
souboru.

Pohyby kurzoru

horní kurzorová klávesa předchozí záznam
dolní kurzorová klávesa následující záznam
levá kurzorová klávesa o znak zpět
pravá kurzorová klávesa o znak vpřed
levá + horní + pravá kurzorová klávesa začátek seznamu
levá + dolní + pravá kurzorová klávesa konec seznamu

levá kurzorová klávesa + přeřaďovač začátek záznamu
pravá kurzorová klávesa + přeřaďovač konec záznamu

horní + levá kurzorová klávesa o pole zpět
horní + pravá kurzorová klávesa o pole vpřed

Vyslovovací příkazy

funkční klávesa 8 (konec operace) vyslov aktuální záznam
mezerník + horní kurzorová klávesa vyslov aktuální záznam
mezerník + levá kurzorová klávesa hláskuj aktuální písmeno
mezerník + pravá kurzorová klávesa hláskuj slovem aktuální
písmeno ("Adam, Božena,
Cyril")

Stisk levé a pravé kurzorové klávesy rovněž vyvolá vyslovení,
resp. "přečtení" aktuálního záznamu.

10 Hudební editor

Funkční klávesy

Funkční klávesa 1 volba hudebního nástroje
Funkční klávesa 2 kde jsem
Funkční klávesa 3 přehrání skladby
Funkční klávesa 4 vkládání pozice
Funkční klávesa 5 uložení skladby na disk
Funkční klávesa 6 zrušení pozice
Funkční klávesa 7 vymazání noty
Funkční klávesa 8 závěr operace, přehrání aktuální pozice

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1 + Př nalezení pozice
Funkční klávesa 2 + Př volba tóniny
Funkční klávesa 3 + Př volba tempa
Funkční klávesa 4 + Př adresář disku
Funkční klávesa 5 + Př nahrání skladby z disku
Funkční klávesa 6 + Př vymazání skladby
Funkční klávesa 7 + Př vymazání pozice
Funkční klávesa 8 + Př stav hudebního editoru

Pohyby kurzoru

horní kurzorová klávesa o tón (o půltón) výš
dolní kurzorová klávesa o tón (o půltón) níž
levá kurzorová klávesa o pozici zpět
pravá kurzorová klávesa o pozici vpřed
horní kurzorová klávesa + přeřaďovač o tón (o půltón) výš
(název noty)
dolní kurzorová klávesa + přeřaďovač o tón (o půltonu) níž
(název noty)
levá kurzorová klávesa + přeřaďovač o pozici zpět
(slovní přečtení pozice)
pravá kurzorová klávesa + přeřaďovač o pozici vpřed
(slovní přečtení pozice)
levá + horní kurzorová klávesa o takt zpět
pravá + horní kurzorová klávesa o takt vpřed
levá + horní + pravá kurzorová klávesa začátek skladby
levá + dolní + pravá kurzorová klávesa konec skladby

Přehrávací příkazy

funkční klávesa 8 přehraj aktuální pozici
funkční klávesa 3 přehraj vše od začátku
levá + pravá kurzorová klávesa přehraj skladbu od
kurzoru
levá + pravá kurzorová klávesa začni přehrávat od
+ přeřaďovač předchozího taktu

Přehrávání lze kdykoli zastavit stiskem kterékoli klávesy
brailské klávesnice nebo kurzorové klávesy. Umístění kurzoru po
zastavení přehrávání závisí na tom, kterou klávesou bylo
přehrávání zastaveno: Je-li přehrávání zastaveno mezerníkem,
ukazuje kurzor na pozici ve skladbě, na které k zastavení došlo.
Je-li přehrávání zastaveno kteroukoli jinou klávesou, zůstává
kurzor v předchozí pozici.

Vyslovovací příkazy

Obsah aktuální pozice se "přečte" stiskem mezerníku spolu s
pravou kurzorovou klávesou.

Notový zápis

Noty vkládáme na aktuální pozici kurzoru. Přehled hodnot:

O celá nota
H půlová nota
Q čtvrťová nota
E osminová nota
S šestnáctinová nota
T dvaatřicetinová nota
X čtyřiašedesátinová nota

Zápis pomlk

Pomlky zapisujeme vložením R, za nímž následuje znak pro notovou
hodnotu (přehled notových hodnot viz výše).

Zápis posuvek

Posuvky zapisujeme vložením písmene "A" s bezprostředně
následujícím "S" pro křížek, "F" pro bé a "N" pro odrážku.

Posuvku lze vložit až následně po vložení noty, kterou chceme
alterovat.

Zápis taktových čar

Taktová čára se vkládá písmenem "B"; dvě "B" za sebou vkládají
dvojitou taktovou čáru. Dvojité taktové čáry slouží ke vkládání
změn tóniny, tempa a tónové barvy (nástroje) v průběhu skladby.

Zápis ligatur

Ligatura se vkládá jedině ve spojení s taktovou čarou. Vkládá se
jako pomlčka.

Zápis teček za notou

Tečka prodlužuje notu o polovinu její hodnoty. Zapisuje se
vložením tečky u noty, na kterou ukazuje kurzor.

Zápis repeticí

Začátek repetice je označen otevírací kulatou závorkkou, konec
zavírací kulatou závorkou. Prima-volta se zapisuje vložením
čísla "1".

11 Diskové funkce

Funkční klávesy

Funkční klávesa 1 hledání souboru
Funkční klávesa 2 přejmenování souboru
Funkční klávesa 3 označování souboru
Funkční klávesa 4 kopírování souboru
Funkční klávesa 5 vymazání souboru
Funkční klávesa 6 znak zpět
Funkční klávesa 7 vymazání znaku
Funkční klávesa 8 nový řádek, informace o aktuálním souboru

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1+Př pokračovat v hledání souboru
Funkční klávesa 2+Př změna ochrany souboru
Funkční klávesa 3+Př označování všech souborů
Funkční klávesa 4+Př kopírování označených souborů
Funkční klávesa 5+Př zrušení označených souborů
Funkční klávesa 6+Př vymazání řádku
Funkční klávesa 7+Př vymazání znaků do konce slova
Funkční klávesa 8+Př stav disku

Poznámka: Aby bylo možno použít příkaz Kopírování označených
souborů, je třeba, aby zdrojový disk byl chráněn proti zápisu
přesunutím plastikové zarážky směrem k okraji disku.

Další příkazy

R přejmenování souboru
D vymazání souboru
P ochrana souboru

(Tyto příkazy duplikují funkční klávesy a zachovávají
slučitelnost s příkazem Adresář disku.)

Pohyby kurzoru

Horní kurzorová klávesa předchozí soubor
Dolní kurzorová klávesa následující soubor
Levá + horní + pravá
kurzorová klávesa první soubor
Levá + dolní + pravá
kurzorová klávesa poslední soubor
Levá kurzorová klávesa o znak zpět
Pravá kurzorová klávesa o znak vpřed

Vyslovovací příkazy

Nový řádek Vyslovit informaci o souboru
Mezerník + horní kurzorová klávesa Vyslovit jméno souboru
Mezerník + levá kurzorová klávesa Hláskuj aktuální znak
Mezerník + pravá kurzorová klávesa Hláskuj aktuální znak slovem

12 Databáze

Funkční klávesy

Funkční klávesa 1 hledá se podle indexu 1
Funkční klávesa 2 vytočení čísla v aktuál. záznamu
Funkční klávesa 3 přidání nového záznamu
Funkční klávesa 4 změna pole 1
Funkční klávesa 5 změna pole 2
Funkční klávesa 6 znak zpět
Funkční klávesa 7 vymazání znaku
Funkční klávesa 8 nový řádek, vyslov aktuální záznam

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1+Př hledá se podle indexu 2
Funkční klávesa 2+Př změna telefonního čísla
Funkční klávesa 3+Př vytvoření nové databáze
Funkční klávesa 4+Př změna pole 3
Funkční klávesa 5+Př změna pole 4
Funkční klávesa 6+Př zrušení záznamu
Funkční klávesa 7+Př vymazání znaků do konce slova
Funkční klávesa 8+Př stav databáze

Poznámka: Než je možné poprvé použít databázi, musí být vytvořena
stisknutím přeřazené funkční klávesy 3. Tím se také odpovídajícím
způsobem změní názvy polí 1 až 4.

Pohyby kurzoru

Levá + horní + pravá
kurzorová klávesa první záznam
Levá + dolní + pravá
kurzorová klávesa poslední záznam
Horní kurzorová klávesa předchozí záznam
Dolní kurzorová klávesa následující záznam

Levá kurzorová klávesa + přeřaďovač začátek záznamu
Pravá kurzorová klávesa + přeřaďovač konec záznamu

Horní + levá kurzorová klávesa o pole zpět
Horní + pravá kurzorová klávesa o pole vpřed

Příkazy vyslovení

Mezerník + horní kurzorová klávesa vyslovit aktuální záznam
Mezerník + dolní kurzorová klávesa vyslovit aktuální pole
Mezerník + levá kurzorová klávesa hláskovat aktuální znak
Mezerník + pravá kurzorová klávesa hláskovat aktuální znak
slovem (Adam, Božena,..)

Editování polí

Stiskněte jednu ze svrchu uvedených funkčních kláves pro změnu
pole aktuálního záznamu. Pole bude vysloveno a začnou fungovat
kurzorové klávesy. Můžete se kurzorem pohybovat doleva nebo
doprava, přidávat nebo mazat znaky nebo mazat celé pole
přeřazenou funkční klávesou 6. Po skončení editace stiskněte Nový
řádek.

13 Komunikace

Funkční klávesy

Funkční klávesa 1 vytočit číslo a spojit
Funkční klávesa 2 vytočit předvolené čislo a spojit
Funkční klávesa 3 přijmout soubor
Funkční klávesa 4 mluvící terminál
Funkční klávesa 5 uložit obrazovku
Funkční klávesa 6 znak zpět
Funkční klávesa 7 vymazání znaku
Funkční klávesa 8 nový řádek

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1+Př parametry terminálu
Funkční klávesa 2+Př přednastavené parametry
Funkční klávesa 3+Př vysílat soubor
Funkční klávesa 4+Př adresář disku
Funkční klávesa 5+Př nahrát obrazovku
Funkční klávesa 6+Př vymazání řádku
Funkční klávesa 7+Př vymazání znaků do konce slova
Funkční klávesa 8+Př stav komunikace

Poznámka: Po zavolání funkce komunikace je Eureka připojena k
sériovému portu a může okamžitě pracovat jako terminál. Pokud je
použita funkční klávesa 1 nebo 2, odpojí se sériový port a Eureka
je připravena vysílat a přijímat data po vestavěném modemu.

Parametry terminálu

Nastavení přenosových parametrů pro modem a pro terminál je
navzájem nezávislé. Pokud stisknete přeřazenou funkční klávesu 1,
změní se význam funkčních kláves takto:

Funkční klávesa 1 přenosová rychlost modemu
Funkční klávesa 2 počet datových bitů modemu
Funkční klávesa 3 parita modemu
Funkční klávesa 4 počet stop bitů modemu
Funkční klávesa 5 řízení přenosu modemu
Funkční klávesa 6 emulace modemu
Funkční klávesa 7 nepoužita
Funkční klávesa 8 nepoužita

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1+Př přenosová rychlost sériové linky
Funkční klávesa 2+Př počet datových bitů sériové linky
Funkční klávesa 3+Př parita sériové linky
Funkční klávesa 4+Př počet stop bitů sériové linky
Funkční klávesa 5+Př řízení přenosu sériové linky
Funkční klávesa 6+Př emulace sériové linky
Funkční klávesa 7+Př nepoužita
Funkční klávesa 8+Př nepoužita

Parametry přenosu

Pro modem a sériové rozhraní lze volit následující parametry
přenosu:

Parametr Modem Sériová linka

Přenosová 300 aktivní CCITT 150,300,600,1200,
rychlost 300 pasivní CCITT 2400,4800,9600,
300 aktivní Bell 19200,38400 Bd
300 pasivní Bell
1200/75 CCITT
1200/150 CCITT
150/1200 CCITT

Datové bity 7 nebo 8 7 nebo 8

Parita sudá-lichá-žádná sudá-lichá-žádná

Stop bity 1 nebo 2 1 nebo 2

Řízení přenosu Xon/Xoff nebo žádné Xon/Xoff nebo
RTS/CTS

Emulace Televideo nebo VT100 Televideo nebo VT100

Přenos souborů

Přenos souborů se uskutečňuje podle standardního Wardova-
-Christensonova protokolu, známého též jako protokol XModem,
který je kompatibilní s Crosstalkem.

Videotext

Videotext je přístupný jen přes funkční klávesu 2 - vytoč a spoj
předvolené číslo. Funkce musí být nejprve inicializována přes
přeřazenou funkční klávesu 2. Pokud je připojen Videotext, funční
klávesy jsou předefinovány takto:

Funkční klávesa 1 vyslat hvězdičku "*"
Funkční klávesa 2 vyslat křížek "#"
Funkční klávesa 3 vyslat *00
(příkaz VT Znovu vyslat stránku)
Funkční klávesa 4 vyslat *0# (příkaz VT Hlavní index)
Funkční klávesa 5 uložit obrazovku
Funkční klávesa 6 o krok zpět
Funkční klávesa 7 nepoužita
Funkční klávesa 8 nový řádek

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1+Př vyslat *90# (příkaz VT Ukončit)
Funkční klávesa 2+Př ukončit funkci / volit nové číslo
Funkční klávesa 3+Př nepoužita
Funkční klávesa 4+Př adresář disku
Funkční klávesa 5+Př nahrát obrazovku
Funkční klávesa 6+Př vyslat ** (příkaz VT Zruš řádek)
Funkční klávesa 7+Př nepoužita
Funkční klávesa 8+Př stav komunikace

14 Teploměr a voltmetr

Teploměr

Po stisknutí přeřazené funkční klávesy 3 se čte teplota měřená
vnitřním teploměrem ve stupních Celsia, následovaná teplotou ve
stupních Fahrenheita.

Stisknutím pravého kurzoru během čtení teploty se přejde na
souvislé čtení teplot z externího teploměru. Je možno je zastavit
stiskem kterékoli klávesy. Externí teploměr se připojuje do
konektoru externí klávesnice na pravé straně Eureky.

Voltmetr

Vstup voltmetru používá tentýž konektor jako externí klávesnice
nebo externí teploměr. Krom toho je připojen na dutinku 25
konektoru sériového portu. Měřicí rozsah je 0 - 1.31 V.
Rozlišovací schopnost je 5 mV, vnitřní odpor 1 megaohm.

15 Spuštění diskového programu a formátování

Spuštění diskového programu

Tento příkaz (přeřazená funkční klávesa 7 v hlavním menu) spouští
program umístěný na disku. Program musí mít příponu COM. Při
vkládání jména programu není třeba udávat příponu.

Stiskem mezerníku, následovaného klávesou Nový řádek, se zavede a
spustí AUTOEXEC.COM.

Formátování disku

Tento příkaz (přeřazená funkční klávesa 8 v hlavním menu)
formátuje nový disk. Všechny soubory jsou vymazány. Formátovaná
kapacita diskety je 792 KByte (přibližně 300 stránek textu).

16 Adresář disku

Příkaz Adresář disku hlavního menu je vlastně redukovaná verze
diskových funkcí. Proti diskovým funkcím má tu výhodu, že pro
svou činnost nepotřebuje hlavní paměť. Neobsahuje však složitější
příkazy diskových funkcí, jako operace se skupinami souborů.

Po zavolání se najde první soubor v adresáři a vysloví se jeho
jméno. Jsou aktivní následující klávesy:

Horní kurzorová klávesa o soubor zpět
Dolní kurzorová klávesa o soubor vpřed

Levá kurzorová klávesa o znak zpět
Pravá kurzorová klávesa o znak vpřed

Mezerník + levá kurzorová klávesa hláskuj aktuální znak
Mezerník + pravá kurzorová klávesa hláskuj aktuální znak
slovem

D vymazat soubor
R přejmenovat soubor
P změnit ochranu souboru

Stiskem jakékoli jiné klávesy se příkaz ruší. Pokud byla
stisknuta klávesa Nový řádek a aktuální soubor je typu COM,
soubor se zavede a spustí.

17 Překladač Basicu

17.1 Povely Basiku

Následující povely je možno používat pouze v konverzačním režimu.
Nemohou být součástí programu.

CONT
(continue = pokračuj); kont

Tento povel způsobí, že po přerušení se bude pokračovat ve
vykonávání programu. Přerušení se způsobí buď stiskem přeřazené
funkční klávesy 1 nebo provedením povelu STOP. Povšimněte si, že
program nemůže pokračovat povelem CONT poté, co došlo k chybě,
poté, co program normálně skončil nebo pokud program ještě nebyl
spuštěn. V tomto případě Basic řekne "pokračování nedovoleno".

DIR
(directory = adresář); dir

Tento povel vyvolá adresář disku, stejně jako přeřazená funkční
klávesa 5. Můžete procházet adresářem pomocí kurzorových šipek.
Stiskem klávesy Nový řádek zavedete aktuální soubor.

EDIT
(edit = upravuj); edit

Tento povel umožňuje provádět změny programového řádku, aniž by
se musel opsat. Syntax je

EDIT číslo_řádku

Pokud řádek existuje, je vysloven, načež začnou fungovat
kurzorové šipky. Můžete se pohybovat doleva a doprava, mazat
znaky nebo vkládat nový text. Stiskem klávesy Nový řádek se
editace ukončuje. Je také možno používat vyslovovací povely
(kombinace mezerníku a kurzorových šipek).

FREE
(free = volno); frí

Tento povel vám oznámí, kolik volných bytů zbývá v paměti. Je
ekvivalentní stisku přeřazené funkční klávesy 8.

LIST
(list = výpis); list

Tento povel vypisuje program. Pokud není zadáno číslo řádku,
výpis začne prvním řádkem. Jinak začne udaným číslem řádku. Výpis
programu může být přerušen stiskem přeřazené funkční klávesy 1
(klávesa přerušení). Pokud během vyslovování řádku stisknete
klávesu, vyslovování se přeruší a přejde na další řádek.
Stisknutí funkční klávesy 2 je ekvivalentní povelu LIST.

LLIST

Tento povel pracuje stejně, jako LIST. Výpis programu však
směřuje na tiskárnu.

LOAD
(load = zaveď); loud

Povel umožňuje zavést (nahrát) program z disku. Syntax je

LOAD "jméno_souboru"

Přeřazená funkční klávesa 5 provede totéž, jako byste napsali
LOAD a uvozovky. Ukončovací uvozovky jsou nepovinné. Pokud místo
jména souboru napíšete otazník a stisknete Nový řádek, dostanete
se do adresáře disku. V adresáři se můžete pohybovat
prostřednictvím šipek a zavést aktuální soubor stiskem klávesy
Nový řádek.

LPRINT

Tento povel pracuje stejně, jako příkaz PRINT. Na rozdíl od něj
výstup směřuje na externí tiskárnu, nikoli na virtuální obrazovku
ani na reproduktor.

NEW
(new = nový); ňú

Tento příkaz maže paměť. Dojde ke smazání všech programových
řádků a všech proměnných.

RENUM
(renumber = přečísluj); renum

Povel přečísluje programové řádky. Syntax je

RENUM počáteční_číslo , přírůstek

Dojde k přečíslování celého programu tak, že se první řádce
přiřadí počáteční číslo (první parametr povelu). Následující
řádky mají číslo předchozího řádku zvětšené o přírůstek. Pokud
není uvedena hodnota přírůstku, bere se 10. Pokud není uvedeno
počáteční číslo, začne se od 10.

RUN
(run = běž); ran

Tento povel spustí běh programu. Je možno uvést číslo řádku. Pak
se program spustí od udaného čísla řádku. RUN je ekvivalentní
funkční klávese 1.

SAVE
(save = ulož); sejv

Povel umožňuje uložit program na disk. Syntax je

SAVE "jméno_souboru"

Stisknutí funkční klávesy 5 je ekvivalentní napsání SAVE a
prvních uvozovek. Druhé uvozovky jsou nepovinné. Programové
soubory se ukládají s příponou BAS. Jsou uloženy v binárním kódu
a nejsou čitelné textovým procesorem.

17.2 Příkazy Basiku

Všechny následující příkazy mohou být použity v programech.
Některé ale nemohou být použity v konverzačním režimu.

BEEP
(beep = pípnutí); bíp

Tento příkaz způsobí, že Eureka krátce pískne.

CLEAR
(clear = vymaž); klír

Příkaz maže všechny proměnné. Pokud je za příkazem uveden
numerický výraz, příkaz umožňuje přidělit více místa řetězcovým
proměnným. Implicitně je pro řetězce vyhrazeno 256 znaků. Syntax
je
CLEAR výraz

kde nepovinný výraz udává celkovou délku řetězcových proměnných.

CLICK
(click = cvaknutí); klik

Tento příkaz způsobí, že Eureka vydá slyšitelný cvakavý zvuk,
jeden z dvaceti možných zvuků. Syntax je

CLICK číslo_zvuku

kde číslo zvuku je v rozsahu 0 až 19. Povaha zvuku je ovliňována
také příkazem PITCH.

CURSOR

Příkaz umožňuje určit, v jaké pozici na virtuální obrazovce bude
umístěn další znak generovaný příkazem PRINT. Syntax je

CURSOR x,y

kde x je číslo sloupce v rozsahu 0 až 79; y je číslo řádku v
rozsahu 0 až 23. Souřadnice 0,0 jsou v levém horním rohu
obrazovky.

DATA

Klíčové slovo DATA uvádí seznam číselných nebo řetězcových
konstant, které potom čte příkaz READ. Příkazy DATA se mohou
vyskytnout kdekoli v programu. Aby je příkaz READ mohl číst, není
třeba, aby již byly provedeny. Syntax příkazu je

DATA const1, const2, const3, ... atd.

Konstanty jsou odděleny čárkami. Řetězcové konstanty, pokud
neobsahují mezery, čárky nebo středníky, nemusejí být uzavřeny v
uvozovkách.

DEF FN
(define function = definuj funkci); def

Tento příkaz umožňuje definovat uživatelskou funkci. Syntax je

DEF jméno(argument)=výraz

Jméno musí být složeno ze znaků "FN", za nimiž bez mezery
následuje jedno nebo dvě písmena. Funkce se volá tímto jménem.
Například, příkaz

DEF FNA(X)=X*1.2345

definuje funkci, která násobí argument hodnotou 1.2345. Funkci je
možno volat například takto:

Y=FNA(5)

Po provedení tohoto příkazu bude mít Y hodnotu 5*1.2345, což je
6.1725.

Argument v příkazu DEF, uzavřený v závorkách, je formální
parametr. Může se (ale nemusí) použít v následujícím výrazu. Jeho
použití v příkazu DEF neovlivní proměnnou se stejným jménem
kdekoli v programu. Při volání funkce se formální parametr
nahradí skutečnou hodnotou argumentu.

DIM
(dimension = rozměr); dim

Tento příkaz definuje pole a jejich dimenze. Zavádí se tím
indexovaná proměnná (vektor, matice). Nejnižší index pole je
nula, nejvyšší index je číslo, udané v příkazu DIM. Pokud se
použije indexovaná proměnná bez předchozí definice příkazem DIM,
má v každém indexu implicitní dimenzi 10.

Syntax příkazu DIM je

DIM proměnná(index1, index2, .... atd)

Pole nesmí být definováno (dimenzováno) vícekrát. Pokud se o to
pokusíte, má to za následek chybové hlášení.

Příklad:
Dvourozměrnou matici o šesti řádcích a pěti sloupcích definujeme
příkazem
DIM M(6,5)

Je tím zavedena dvourozměrná indexovaná proměnná M(x,y).

Pak můžeme využívat prvky matice označené

M(1,1), M(1,2) ... M(1,5)
M(2,1), M(2,2) ... M(2,5)
......
M(6,1), M(6,2) ... M(6,5)

přičemž indexy mohou být výrazy i konstanty.

END
(end = konec); end

Tento příkaz ukončí vykonávání programu. Pokud v programu nejsou
žádné další řádky, není třeba příkaz END používat, program skončí
sám od sebe.

ERASE
(erase = smazat); irejs

Příkaz vymaže obsah virtuální obrazovky.

FOR
(for = pro); for

FOR zahajuje cyklus, který se opakuje po daný počet opakování.
Syntax je

FOR proměnná=výraz1 TO výraz2 STEP výraz3

Klíčové slovo STEP a výraz3 jsou nepovinné. Když program přijde
poprvé k FOR, řídicí proměnné se přiřadí hodnota výrazu 1. Pak se
vykonávají příkazy, následující za FOR, až se dojde k příkazu
NEXT. Proměnná se pak zvětší o hodnotu výrazu 3 (může být též
záporná). Implicitní hodnota inkrementu je +1. Pak se provede
porovnání s výrazem 2. Pokud hodnota proměnné je menší, než
hodnota výrazu 2, program se vrací k prvnímu příkazu za příkazem
FOR. V opačném případě se cyklus ukončí a program pokračuje
prvním příkazem za příkazem NEXT.

Protože porovnání se provádí až na konci příkazů uzavřených v
cyklu, cyklus se provede nejméně jednou. Řídicí proměnná cyklu
nemůže být řetězcová nebo indexovaná proměnná.

FORMAT

Tento příkaz umožňuje určit formát (tiskovou podobu) numerických
hodnot, generovaných příkazy PRINT a LPRINT. Příkaz má tři možné
formy syntaxe:

1) Normální formát: FORMAT 0

Při normálním formátu Basic vytváří nejkratší možný řetězec.

2) Pevná desetinná tečka: FORMAT 1,p,z

V tomto formátu výraz p určuje počet míst před desetinnou
tečkou a výraz z počet míst za desetinnou tečkou.

3) Exponenciální formát: FORMAT 2,e

Výraz e určuje násobek použitého (dekadického) exponentu.
Například e=3 bude formátovat čísla v technickém formátu.

GOSUB
(go to subroutine = jdi na podprogram); gousab

Tento příkaz volá podprogram začínající na udaném čísle řádku. To
znamená, že po příkazu GOSUB výkon programu přejde na udaný
řádek. Když pak narazí na příkaz RETURN, řízení programu přejde
na příkaz bezprostředně následující za příkazem GOSUB. Syntax je

GOSUB číslo_řádku

GOTO
(go to = jdi na); goutu

Příkaz způsobí, že výkon programu přejde na udaný řádek. Syntax
přikazu je

GOTO číslo_řádku

Pokud řádek udaného čísla neexistuje, vydá se chybová zpráva.

IF/THEN/ELSE
(if-then-else = pokud-pak-jinak); if zen els

Tento příkaz způsobí podmíněné vykonání příkazů nebo podmíněný
odskok na určitý řádek. Syntax je

IF logický_výraz THEN příkaz

nebo

IF logický_výraz THEN číslo_řádku

Pokud podmínka v logickém výrazu je pravdivá, vykoná se příkaz,
následující za THEN, nebo se přejde na číslo řádku uvedená za
THEN. Za THEN může následovat vícenásobný příkazový řádek s
příkazy, oddělenými dvojtečkami. Pokud není podmínka pravdivá,
přeskočí se celý vicenásobný řádek.

Klíčové slovo ELSE je nepovinné:

IF logický_výraz THEN příkaz1 ELSE příkaz2

nebo
IF logický_výraz THEN čís_řádku1 ELSE čís_řádku2

Pokud je podmínka v logickém výrazu nepravdivá, provede se příkaz
za ELSE, resp. se přejde na číslo řádku za ELSE.

INPUT
(input = vstup); input

Příkaz INPUT přebírá číselné nebo řetězcové hodnoty z klávesnice
a přiřazuje je proměnným. Syntax je

INPUT prom1, prom2, prom3, ...atd.

nebo

INPUT "hlášení"; prom1, prom2, ... atd.

Když Eureka narazí na příkaz INPUT, v prvním případě řekne "vlož
data" a čeká na vstup z klávesnice. V druhém případě, kde za
slovem INPUT následuje řetězcová konstanta, Eureka vysloví tento
řetězec.

Pokud je v jednom příkazu INPUT více proměnných, můžete každou
vkládat na zvláštním řádku, t.j. každou ukončit klávesou Nový
řádek. Eureka řekne "vlož data" pokaždé, když některá proměnná
potřebuje přiřadit hodnotu. Jinak můžete vložit všechny hodnoty
na jednom řádku oddělené čárkami.

Řetězcové konstanty, pokud neobsahují mezery, čárky nebo
středníky, nemusejí být uzavřeny v uvozovkách.

Pokud místo vložení dat stisknete jen klávesu Nový řádek,
proměnné bude přiřazena nulová hodnota. Řetězcové proměnné se
přiřadí nulový řetězec, to jest prázdný řetězec nulové délky.

LET
(let = nechť); let

Tento přiřazovací příkaz je zde jen pro slučitelnost se
standardní definicí Basiku. Je možno jej zcela vynechat, což
znamená, že příkaz

LET proměnná=výraz

lze nahradit jen zápisem

proměnná=výraz

MODE
(mode = režim); moud

Tento příkaz umožňuje přepínat mezi řádkovým režimem a
obrazovkovým režimem práce Basiku. Implicitně je zvolen řádkový
režim, v němž všechen výstup směřuje jak do virtuální obrazovky,
tak do reproduktoru. V obrazovkovém režimu výstup směřuje pouze
do virtuální obrazovky. Pokud se obrazovka zaplní, Basic řekne
"obrazovka je plná". Pak můžete prozkoumat obsah virtuální
obrazovky a stiskem kterékoli klávesy si vyžádáte další obrazovku
dat. Syntax je

MODE 0 řádkový režim
MODE 1 obrazovkový režim

Mode 0 je ekvivalentní stisku funkční klávesy 3, MODE 1 je
ekvivalentní stisku přeřazené funkční klávesy 3.

NEXT
(next = další); next

Ukončuje cyklus, vytvořený příkazem FOR. Syntax je

NEXT proměnná

kde proměnná je řídicí proměnná cyklu, uvedená za klíčovým slovem
FOR. Pokud používáte vložené cykly, je možné ukončit několik
cyklů v jednom příkazu NEXT, za nímž následují řídicí proměnné
oddělené čárkami. Musejí však být uvedeny ve správném pořadí,
tedy řídicí proměnná nejvnitřnějšího cyklu musí být první.

Je možné uvést NEXT i bez proměnné. V tom případě bude platit pro
řídicí proměnnou nejpozději zahájeného FOR.

OFF ERROR
(off error = vypni chyby); of eror

Tento příkaz ruší účinek příkazu ON ERROR a obnovuje normální
způsob zpracování chyb.

ON/GOSUB
(on .. go to subroutine = po .. jdi na podprogram); on gousab

Jde o podmíněný příkaz, který provede volání jednoho z několika
podprogramů podle hodnoty výrazu. Syntax je

ON výraz GOSUB řádek1, řádek2, řádek3, ...atd.

Příkaz provede podprogram na řádku1, pokud má výraz hodnotu 1, na
řádku2, pokud má hodnotu 2 atd. Po provedení podprogramu se
program vrátí na řádek následující za příkazem ON/GOSUB. Pokud má
výraz hodnotu menší než 1 nebo větší, než počet uvedených čísel
řádek, příkaz nemá účinek.

ON/GOTO
(on .. go to = po .. jdi na ); on goutu

Tento příkaz způsobí podmíněný skok na jeden z uvedených řádků
podle hodnoty výrazu. Syntax je

ON výraz GOTO řádek1, řádek2, řádek3, ...atd.

Příkaz odskočí na řádek1, pokud výraz má hodnotu 1, na řádek2,
pokud má hodnotu 2 atd. Pokud má výraz hodnotu menší než 1 nebo
větší, než počet uvedených čísel řádků, příkaz nemá účinek.

ON ERROR
(on error = po chybě); on eror

Tento podmíněný příkaz umožňuje odskočit na určité místo programu
v případě, že dojde k programové chybě. Za normálních okolností
chyba způsobí zastavení programu a vyslovení chybového hlášení.
Syntax přikazu je

ON ERROR GOTO číslo_řádku

Po provedení tohoto příkazu se po každé chybě přejde na udané
číslo řádku. K normálnímu zpracování chyb se lze vrátit příkazem
OFF ERROR.

PITCH
(pitch = výška); pitš

Tento příkaz umožňuje měnit výšku hlasu nebo barvu zvuků
generovaných příkazem CLICK. Syntax je

PITCH perioda

Hodnota výrazu "perioda" se může měnit od 0 do 255. Srozumitelný
hlas však poskytnou pouze hodnoty v přibližném rozmezí 40 - 70.
Vyšší hodnota periody má za následek nižší výšku hlasu. Hodnota
normálního hlasu Eureky je 56. Výška hlasu se dá změnit jen po
dobu běhu programu. Po zastavení nebo ukončení programu se obnoví
normální výška hlasu.

PRINT
(print = tiskni); print

Příkaz PRINT způsobí, že Eureka promluví. Výstup směřuje také do
virtuální obrazovky. Syntax je

PRINT výraz1 oddělovač1 výraz2 oddělovač2...atd.

Výraz může být buď číselná hodnota nebo řetězec. Oddělovač může
být buď čárka nebo středník. Středník způsobí, že další hodnota
bude následovat bezprostředně za předchozí bez mezery. Čárka
způsobí, že další hodnota se umístí na nejbližší tabelátor.
Tabelátory jsou umístěny po osmi znacích, tedy ve sloupcích
1,9,17 atd. Pro běžné účely oddělujte výrazy čárkami. Středník
používejte jen pro případ formátovaných výstupů na tiskárnu.

Pokud seznam výrazů nekončí čárkou nebo středníkem, za poslední
položkou se vytiskne návrat vozu a posuv válce. Pokud seznam
končí čárkou nebo středníkem, další příkaz PRINT tiskne
bezprostředně za předchozí.

Pro urychlení psaní je možno nahrazovat klíčové slovo PRINT
otazníkem. Ve výpisu programu se však vždy objeví PRINT.

READ
(read = čti); ríd

Tento příkaz přiřadí hodnoty z příkazu DATA proměnným. Syntax je

READ prom1, prom2, prom3, ... atd.

Na položky v seznamu DATA ukazuje vnitřní ukazatel, který určuje,
která hodnota bude přiřazena příště. Na začátku programu a po
provedení příkazu RESTORE je ukazatel nastaven na první hodnotu v
seznamu DATA. Když se hodnota ze seznamu DATA přiřadí proměnné ze
seznamu READ, ukazatel se posune na další hodnotu v seznamu DATA.

Proměnné mohou být libovolných typů, ale musí odpovídat typům
odpovídajících konstant v příkazu DATA.

REM
(remark = poznámka); rem

Nevýkonný příkaz umožňuje umístit do programu komentáře pro
zvýšení srozumitelnosti. Syntax je

REM komentář

Komentář tvoří libovolná sekvence znaků. Komentáře jsou uvedeny
ve výpisu programu, ale neovlivňují program. Klíčové slovo REM se
dá nahradit svislou čarou |. V příkazech GOTO a GOSUB lze za
číslem řádku uvést komentář rovnou, bez REM.

RESTORE
(restore = obnov); ristór

Tento příkaz vrátí vnitřní ukazatel seznamu DATA na začátek
seznamu. Následující čtení příkazem READ začíná na první hodnotě
v seznamu DATA.

RETURN
(return = návrat); ritérn

Označuje konec podprogramu. Pokud program narazí na RETURN, aniž
předtím přišlo GOSUB, vydá se chybové hlášení.

SAY
(say = řekni); sej

Tento příkaz je ekvivalentní příkazu PRINT.

SOUND
(sound = zvuk); saund

Příkaz umožňuje vytvářet zvukové efekty. Syntax je

SOUND frekvence1,frekvence2,frekvence3,frekvence4;délka;tvar

Povinná je pouze jedna frekvence. Více frekvencí vytváří
vícehlasý tón. Frekvence je udána v Hz, délka je udána v ms. Tvar
je určen číslem 0 až 9. Například číslo 0 odpovídá
trojúhelníkovému průběhu, 1 je sinusovka. Délka a tvar jsou
nepovinné parametry. Pokud nejsou udány, zachovává se délka a
tvar z předchozího zadání.

STOP
(stop = stůj); stop

Příkaz ukončuje program. Na rozdíl od příkazu END dojde k
vyslovení čísla řádku.

17.3 Funkce Basiku

Funkce vždy představují hodnotu, kterou je možno vyslovit nebo
přiřadit proměnné. Hodnota většiny funkcí závisí na hodnotě
výrazu, který následuje za jménem funkce a je uzavřen v
závorkách. Tento výraz se často označuje jako argument. Většina
funkcí má jen jeden argument. Vyjímky jsou uvedeny u té které
funkce.

Funkce jsou dvojího typu - numerické, které vracejí číselnou
hodnotu, a řetězcové, které vracejí řetězec. Jména řetězcových
funkcí končí znakem dolaru $.

ABS

Vrací absolutní hodnotu čísla. Příklad: X=ABS(Y)

ASC

Vrací číslo ASCII kódu daného znaku. Argument musí být typu
řetězec. Pokud je řetězec delší než jeden znak, funkce ASC vrací
kód prvního znaku řetězce. Příklad: A=ASC("K")

ATN

Vrací arkustangentu argumentu. Hodnota je v radiánech.

CHR$

Vrací znak (řetězec), odpovídající uvedenému číslu ASCII kódu.
Jde o funkci inverzní k ASC.

COS

Vrací kosinus argumentu. Argument je v radiánech.

DATE$

Tato funkce nemá argument. Vrací řetězec, obsahující aktuální
datum. Řetězec má 10 znaků. Jsou obsazeny takto:

den v měsíci (2 znaky), mezera, měsíc (2 znaky), mezera, rok
(4 znaky).

DEC

Vrací decimální hodnotu řetězcového argumentu, který představuje
hexadecimální číslo.
Příklad: A=DEC("FFFF") - A má hodnotu 65535.

DEG

Převede argument v radiánech na decimální stupně. Zlomky stupně
nejsou udány v minutách a vteřinách, ale jako desetinná část.

DVM

Funkce nemá argument. Vrací ve voltech hodnotu měřenou
voltmetrem.

EXP

Vrací hodnotu e (základu přirozených logaritmů) umocněnou na
hodnotu argumentu.

HEX$

Tato funkce vrátí řetězec, který představuje hexadecimální
vyjádření hodnoty argumentu.
Příklad: H$=HEX$(65535) - v řetězci H$ bude "FFFF"

INT

Vrací celočíselnou část čísla.
Příklad: A=INT(5.6) - A má hodnotu 5

KEY$

Funkce nemá argument. Vrací jednoznakový řetězec, pokud byla
stlačena klávesa. Jinak vrací prázdný řetězec (řetězec nulové
délky).

LEFT$

Tato dvouargumentová funkce vrací udaný počet znaků odříznutých z
řetězce zleva.
Příklad: A$=LEFT$("ABCDE",2) - A$ bude obsahovat "AB"

LEN

Funkce vrací délku řetězce.
Příklad: L=LEN("AHOJ") - L má hodnotu 4

LDE

Funkce vrací dekadický logaritmus argumentu.

LOG

Funkce vrací přirozený logaritmus argumentu.

MID$

Tato tříargumentová funkce izoluje udanou část řetězce. Syntax je

MID$(string$,výraz1,výraz2)

Funkce vrací tolik znaků řetězce string$, kolik má hodnotu
výraz2, počínaje tolikátým znakem řetězce, jakou hodnotu má
výraz1. Znaky se počítají zleva.
Příklad: A$=MID$("AHOJ",2,1) - A$ obsahuje "H"

POS

Tato funkce bez argumentu vrací aktuální pozici tiskového kurzoru
v aktuální řádce. Pozice je ovlivněna příkazy PRINT a LPRINT.

RAD

Funkce převádí decimální stupně na radiány.

RIGHT$

Tato dvouargumentová funkce vrací udaný počet znaků, odříznutých
z řetězce zprava.
Příklad: RIGHT$("PRAVO",3) vrátí "AVO".

RND

Pokud je argumentem kladné číslo, funkce vrací náhodné číslo.
Pokud je argumentem nula, vrací se ta hodnota, která se vrátila v
předchozím volání. Pokud je argumentem záporné číslo, provede se
nová inicializace generátoru náhodných čísel.

SGN

Funkce určuje, zda je argument kladný, záporný nebo nulový. Při
kladném argumentu vrací hodnotu +1, při nulovém vrací 0, při
záporném vrací -1.

SIN

Funkce vrací sinus úhlu měřeného v radiánech.

SQR

Funkce vrací druhou odmocninu kladného argumentu.

STR$

Řetězcová funkce převádí numerickou hodnotu na odpovídající
řetězec. Znaky řetězce jsou takové, jaké by byly vytištěny
příkazem PRINT.
Příklad: S$=STR$(1/3) - S$ obsahuje "0.333333"

TAN

Vrací tangentu úhlu měřeného v radiánech.

TEC

Tato funkce bez argumentu vrací vnější teplotu ve stupních
Celsia.

TEF

Tato funkce bez argumentu vrací vnější teplotu ve stupních
Fahrenheita.

TIC

Tato funkce bez argumentu vrací vnitřní teplotu ve stupních
Celsia.

TIF

Tato funkce bez argumentu vrací vnitřní teplotu ve stupních
Fahrenheita.

TIME$

Tato funkce bez argumentu vrací řetězec, obsahující aktuální čas.
Řetězec má 8 znaků. Jsou obsazeny takto:
Hodiny (2 znaky), mezera, minuty (2 znaky), mezera, sekundy (2
znaky)

VAL

Převede řetězec na jeho numerickou hodnotu.
Příklad: A=VAL("87") - A má hodnotu 87

XPOS

Tato funkce bez argumentu vrací aktuální sloupcovou pozici
kurzoru na virtuální obrazovce. Tato pozice není ovlivněna
příkazem LPRINT, protože tento příkaz pracuje jen s externí
tiskárnou, nikoli s virtuální obrazovkou.

YPOS

Tato funkce bez argumentu vrací aktuální řádkovou pozici kurzoru
na virtuální obrazovce. Tato pozice není ovlivněna příkazem
LPRINT.

Funkce příkazu PRINT

Následující funkce lze použít jen v příkazu PRINT nebo LPRINT.

SPC

Funkce generuje předepsaný počet mezer.
Příklad: 10 PRINT "LEFT";SPC(30);"RIGHT" - mezi LEFT a RIGHT je
30 mezer.

TAB

Funkce se používá na zarovnání tisku do svislého sloupce. První
znak následujícího tisku bude umístěn v udaném sloupci. Pokud
tisk již přešel udané místo, funkce se ignoruje.
Příklad: 10 PRINT TAB(20);"Ahoj"

Logické operátory

Tři logické operátory AND, OR a NOT se mohou používat ke
konstrukci složitějšího logického výrazu v podmínkové části
rozhodovacího příkazu IF.

Logický součin AND dvou členů je pravdivý jen tehdy, pokud jsou
oba jeho členy pravdivé.
Logický součet OR dvou členů je pravdivý, pokud je kterýkoli jeho
člen pravdivý.
Logická negace NOT mění pravdivý výrok na nepravdivý a naopak.

Příklad: 10 IF (A<B) AND (B<C) THEN 100
na řádku 100 se přejde, pokud hodnota B je mezi A a C.

Konstanty

Basic Eureky má dvě předem definované konstanty: PI a EU.

PI = 3.14159 - Ludolfovo číslo
EU = 2.71828 - základ přirozených logaritmů

17.4 Pokročilé programování

Zde jsou uvedeny příkazy a funkce, které navazují na strojový
kód. Úspěšně je mohou používat jen programátoři, obeznámení s
vnitřní strukturou Eureky. Pro běžné programování nejsou vhodné,
neboť při chybném použití mohou vést ke ztrátě dat v Eurece nebo
na disku.

CALL

Příkaz volá podprogram ve strojovém kódu. Syntax je

CALL adresa

INP

Funkce čte vstupní port Eureky. Syntax je

INP(port)

INP$

Tato funkce pracuje stejně jako INP, s tím rozdílem, že výsledek
vrací jako hexadecimální řetězec.

OUT

Příkaz umožní přímé řízení výstupních portů. Syntax je

OUT port, data 1, data 2, data 3, ...etc.

PEEK

Funkce umožňuje přímé čtení dat z paměťového prostoru procesoru.
Syntax je
PEEK(adresa)

PEEK$

Jde o řetězcovou obdobu PEEK. Vrací se hexadecimální řetězec,
reprezentující data na dané adrese.

POKE

Příkaz umožňuje přímý zápis dat do paměťového prostoru procesoru.
Syntax je
POKE adresa, data

18 Konektory

Telefonní konektory

Oba telefonní konektory na levé straně přístroje jsou spojeny
paralelně. Používají se pro připojení k telefonní lince a pro
připojení běžného telefonního přístroje. Pro připojení (a-b dráty
telefonní linky) jsou použity vnitřní dva kontakty konektoru.

Konektor sériového rozhraní

Konektor vlevo vzadu je standardní 25-kolíkový konektor rozhraní
RS-232. Mimo signálů tohoto rozhraní je na kolíku 25 vstup
vestavěného voltmetru.

kolík signál směr popis

2 TX z Eureky vysílaná data
3 RX do Eureky přijímaná data
4 RTS z Eureky žádost o data
5 CTS do Eureky povolení vysílání
7 GND zem

25 voltmetr do Eureky externí vstup

K propojení Eureky s IBM PC použijte zkřížený kabel. To znamená,
že se spojí pětivodičovým kabelem kolíky dvou konektorů D-25
takto: 2-3 3-2 4-5 5-4 7-7. Na straně PC je třeba ještě
spojit kolík 6 a kolík 5. Týž kabel lze požít pro komunikaci mezi
Eurekami, pak však není nutné propojovat kolíky 5+6.

Napájecí konektor

Zásuvka vzadu uprostřed je určena pro připojení stejnosměrného
napaječe 9V , který je schopen dodat nejméně 800 mA. Plus je na
středním kontaktu.

Konektor klávesnice

Tento konektor slouží pro připojení externí klávesnice typu IBM
PC XT. Krom toho se dá použít pro připojení externího teploměru
nebo jako vstup voltmetru. Může také přenášet vysokou rychlostí
data (až do 300 kBd). Uživatel však nemůže z klávesnice s tímto
portem zacházet.

kolík popis

1 hodiny klávesnice
2 data klávesnice
3 vstup teploměru a voltmetru
4 zem
5 napájení +5V (výstup)

Sluchátkový konektor

Tento konektor slouží jak k připojení sluchátek, tak k připojení
reproduktoru. Jmenovitá impedance je 8 ohmů. Připojení sluchátek
s větší impedancí není na závadu.

_________________________________________________________________________________

A tu je soubor CHYBY:
_________________________________________________________________________________

Chybové kódy překladače Basic

Kód Chyba

1 chyba syntaxe
2 plná pamět
3 návrat bez volání programu
4 nedovoleno pokračovat
5 došla data
6 chybné hexadecimální číslo
7 chybný argument funkce
8 chybné celé číslo
9 přetečení přečíslování
10 přetečení
11 chybný typ
12 konec cyklu bez začátku
13 příliš dlouhý řetězec
14 řádek neexistuje
15 chybný řetězec
16 chyba dimenze
17 chyba paměti řetězců
18 opakované dimenzování pole
19 nelze provést
20 dělení nulou
21 chyba čtení nebo psaní souboru
22 není program v Basicu
25 neznámá funkce
26 není program
27 chybné jméno souboru

Poznámka: Kódy 23 a 24 nejsou použity

_________________________________________________________________________________